Villkor

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

Eventuell reklamation mot utfört arbete eller mot faktura skall vara insider language tillhanda senast femton dagar efter fakturadatum eller, om tryckning skall ske inom dessa femton dagar, senast dagen före tryckning. Senare gjord reklamation är insider language berättigat att avvisa utan saklig prövning. Avser i rätt tid gjord reklamation fel eller brist i arbete skall felet eller bristen vara noga preciserad i reklamationen, genom att det av insider language levererade arbetet återsänds försett med noteringar om vilka konkreta fel eller brister som påstås föreligga. Befinnes dylik reklamation vara befogad erbjuder sig insider language att avhjälpa felet eller bristen genom att snarast översända reviderat eller kompletterat arbete. Leverans sker per e-post om inte annat överenskommits. För försening av eller skada på arbete eller annat material åtager sig insider language inte något ansvar. insider languages största ekonomiska ansvar är begränsat till återbetalning respektive kreditering av hela det belopp som fakturerats för beställningen ifråga. Varje åtaget arbete, som i fakturan debiterats som en särskild post, betraktas härvid som en beställning. Manuskript och som underlag och hjälp överlämnat tryckt material behålles av insider language om inte beställaren särskilt, och senast vid mottagandet av fakturan, begär att få detta i retur. För överlämnade originalhandlingar kan vi tyvärr inte ansvara. insider language tar inget ansvar för i originaltexten förekommande fel. Avbeställes uppdrag efter påbörjandet debiteras beställaren de kostnader som insider language åsamkats.

insider language

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.